Download

Download phần mềm, tài liệu liên quan đến dịch vụ HĐĐT

 

STT Tiêu đề Tải xuống
1 Mẫu hóa đơn bán hàng và biên lai Download
2 Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điện và nước Download
3 Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng Download
4 Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu Download
5 Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác Download
6 Danh sách mẫu hóa đơn trên hệ thống thật và hệ thống demo Download
7 Hướng dẫn cấu hình user WEBSERVICE Download
8 Tài liệu mô tả Webservice Hóa đơn điện tử Download
9 Danh sách lỗi thường gặp khi tích hợp Download
10 Example_API Download
11 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Download
12 Tài liệu thông báo phát hành Download
13 Tool ký số: sử dụng Java 7 – 32 bit trở lên Download