Số lượng tối thiểu và tối đa của hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật

Mua Hoa Don Dien Tu 01

Mua Hoa Don Dien Tu 01

Hóa đơn điện tử tuy mới chỉ xuất hiện trên thị trường chứng từ, hóa đơn nước ta vài năm gần đây. Nhưng với những ưu điểm nổi bật mà nó thể hiện khi đặt lên bàn cân so sánh với dạng hóa đơn giấy in truyền thống. Đã dành được sự tin dùng của rất nhiều tổ chức – cá nhân tham gia vào hoạt động kinh tế – tài chính. Tuy nhiên, cũng còn một số thắc mắc không hề nhỏ về hóa đơn điện tử. Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà một doanh nghiệp được sử dụng là 1 trong những vấn đề như thế.

Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử nên hiểu như thế nào

– Hóa đơn điện tử được hiểu là: Tập hợp các hệ thống dữ liệu và thông tin, thống kê điện tử về các mặt hàng, sản phẩm, cũng như dịch vụ mà doanh nghiệp thực hiện bán ra thị trường, được khởi lập, kiến tạo, lưu trữ bằng các thiết bị điện tử (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 51/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ)

– Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử là số lượng ít nhất mà doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được phép sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và hóa đơn điện tử.

Như vậy, việc số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử của 1 doanh nghiệp được phép sử dụng phải căn cứ vào các điều khoản được luật pháp quy định.

Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp có thể sử dụng chiểu theo những quy định của pháp luật

Quy định của luật pháp hiện hành về số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử

Để hiểu hơn về vấn đề này, phải căn cứ vào Thông tư 32/2011/TT-BTC  của Bộ Tài chính quy trình cụ thể về hóa đơn điện tử. Thông tư 32/2011/TT-BTC có hướng dẫn về số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp được sử dụng như sau:

Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử được giới hạn theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

– Doanh nghiệp đăng ký hóa đơn điện tử và cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử theo sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Số lượng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp phải căn cứ theo số lượng hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng ra thị trường hoặc dựa trên tổng số giao dịch điện tử mà doanh nghiệp đăng ký sử dụng

– Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng, bắt buộc phải tuân thủ theo con số báo cáo và truy xuất hóa đơn về giao dịch điện tử. Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp phải bằng 2% tổng lượng nhu cầu hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng trong thời gian đó.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu luật pháp hiện hành có giới hạn số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng là 2% tổng lượng hàng hóa, dịch vụ, mà doanh nghiệp tiến hành cung ứng ra thị trường. Việc giới hạn này đảm bảo cho việc vận hành phần mềm được diễn ra đúng quy trình và hài hòa về tiến độ công tác.

Bình luận Facebook