Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đối với đối tượng nào?

Hoa Don Dien Tu Viettel.png 1

Hoa Don Dien Tu Viettel.png 1

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được đăng ký thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Vậy ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đối với những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nào?

Quy định tại Điều 22 Nghị định Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không lập HĐĐT không có mã của cơ quan thuế giao cho người mua thuộc trường hợp nào?

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 15 trong Nghị định không lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua:

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý và nhà nước có thẩm quyền tạm dừng kinh doanh;

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được lập HĐĐT không có mã của cơ quan thuế thuộc trường hợp nào?

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 15 Nghị định này được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh được nêu ở trên được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Sau khi thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh hoặc được cơ quan thuế khôi phụ mã số thuế , được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tạm dừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thưc hiện các hợp đồng đã đăng ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo tại ngừng kinh doanh có văn bản thông báo với cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, để tìm hiểu rõ hơn về Nghị định này, các bạn có thể theo dõi nội dung các đăng ký, lập và sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Ngoài ra, nội dung Nghị định được tóm tắt và cập nhật thường xuyên để doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được nắm những thông tin mới nhất.

 

Bình luận Facebook