Hướng Dẫn Chức Năng Quản Lý Khách Hàng

Hd2

Hd2

Chức năng này cho phép doanh nghiệp khai báo các khách hàng của Chi nhánh. Chức năng bao gồm các chức năng sau: Tra cứu Khách hàng, Thêm mới Khách hàng, Cập nhật Khách hàng, Xóa khách hàng
Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý thông tin doanh nghiệp/ Danh mục khách hàng  Hệ thống hiển thị màn hình Danh mục khách hàng như sau:

Chức năng Tra cứu Khách hàng

– Bước 1: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm gồm:Tên khách hàng: Tên khách hàng của chi nhánh
Số giấy tờ: Số giấy tờ của khách hàng
Số điện thoại: Số điện thoại của khách hàng
Mã số thuế: Mã số thuế của khách hàng
Email: Email của khách hàng
Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm.
o Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách khách hàng
o Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy bản ghi nào”

Chức năng Thêm mới khách hàng
– Bước 1: Để thêm mới khách hàng, ND nhấn nút Thêm mới  Hệ thống hiển thị popup Thêm mới khách hàng

Hình: Popup Thêm mới Khách hàng

Bước 2: NSD nhập các thông tin về Khách hàng thêm mới:
Tên khách hàng
Số điện thoại
Ngày sinh
Địa chỉ
Email
Mã số thuế
Loại giấy tờ: Chọn 1 trong số các loại giấy tờ sau:

Chứng minh thư
Hộ chiếu
Giấy phép kinh doanh
Số giấy tờ: Số giấy tờ của khách hàng tương ứng với loại giấy tờ chọn ở trên
Tên đơn vị
Trạng thái
– Bước 3:
ND tích vào checkbox Tiếp tục thêm mới để hệ thống không đóng popup thêm mới sau khi thực hiện Thêm mới
Nhấn nút Thêm mới:
Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng
Nếu không xảy ra lỗi, thông tin Khách hàng được lưu vào hệ thống, thông tin vừa nhập hiển thị lên Danh sách Khách hàng
Nhấn nút [x] hoặc nút Hủy bỏ để đóng cửa sổ thêm mới

Chức năng Cập nhật Khách hàng
– Bước 1: Tra cứu để tìm ra Khách hàng cần sửa (nếu cần).
– Bước 2: ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với Khách hàng cần sửa  Hệ thống hiển thị popup Cập nhật Khách hàng

Hình: Popup Cập nhật Khách hàng

– Bước 3: ND nhập các thông tin cần thay đổi.
– Bước 4:
Nhấn nút Cập nhật:
Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Nếu không xảy ra lỗi, thông tin Khách hàng được cập nhật vào hệ thống, thông tin vừa cập nhật hiển thị lên Danh sách Khách hàng
Nhấn nút [x] hoặc nút Hủy bỏ để đóng cửa sổ cập nhật.

Chức năng Xóa khách hàng
– Bước 1: Tra cứu để tìm ra Khách hàng cần xóa (nếu cần).
– Bước 2: ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với Khách hàng cần Xóa, hoặc tick chọn các khách hàng cần xóa, sau đó nhấn vào nút Xóa  Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa như sau:

Hình: Thông báo xác nhận xóa

– Bước 3: Nhấn nút Cập nhật:
Nhấn nút Có để xác nhận Xóa  Hệ thống sẽ thực hiện xóa khách hàng khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo “Xóa thành công”
Ngược lại, nhấn nút Không để hủy bỏ thao tác xóa

 

 

 

Bình luận Facebook