Hóa đơn điện tử VIETTEL – Khởi tạo thông tin doanh nghiệp

Chon Mau Hoa Don 2

Chon Mau Hoa Don 2

Chức năng này cho phép doanh nghiệp khởi tạo thông tin doanh nghiệp. Chức năng gồm 3 chức năng chính:
– Cập nhật thông tin doanh nghiệp
– Tra cứu chứng thư số
– Chọn mẫu hóa đơn
Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý phát hành/ Khởi tạo thông tin doanh nghiệp  Hệ thống hiển thị màn hình Khởi tạo thông tin doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử VIETTEL – Chức năng Cập nhật thông tin doanh nghiệp

Bước 1: Tại bước Cập nhật thông tin chính, NSD nhập các thông tin cần thay đổi.
Lưu ý: Thông tin Tên đơn vị, Mã số thuế và Địa chỉ là không được phép chỉnh sửa.
– Bước 2: NSD nhấn nút [Ghi lại]
Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Nếu không xảy ra lỗi, thông tin thay đổi được lưu vào hệ thống.

Hóa đơn điện tử VIETTEL – Chức năng tra cứu Chứng Thư Số

Tra cứu chứng thư số:
– Bước 1: Để Tra cứu chứng thư số, ND nhấn nút [Tiếp] tại Bước cập nhật thông tin chính hoặc nhấn vào bước 2  Hệ thống chuyển sang màn hình Tra cứu chứng thư số

Bước 2: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm gồm:
Chi nhánh doanh nghiệp
Loại chứng thư số
Trạng thái
Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm.
Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách chứng thư số
Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy bản ghi nào”

Xem chứng thư số:
Bước 1: Để xem chứng thư số, NSD thực hiện tìm kiếm chứng thư số cần xem
Bước 2: NSD nhấn vào icon của dòng tương ứng với chứng thư số cần xem. Màn hình chi tiết chứng thư số sẽ hiển thị

Bước 3: NSD nhấn nút [x] hoặc nút Đóng để đóng cửa sổ xem chứng thư số

Hóa đơn điện tử VIETTEL – Chức năng Quản lý Loại hóa đơn

– Để khai báo và quản lý loại hóa đơn của Chi nhánh, ND nhấn nút [Tiếp] tại Bước Tra cứu chứng thư số hoặc nhấn vào bước 3  Hệ thống chuyển sang màn hình Quản lý loại hóa đơn
– Chức năng này cho phép khai báo và quản lý loại hóa đơn của doanh nghiệp. Chức năng bao gồm các chức năng chính sau:
Tra cứu Loại hóa đơn
Thêm mới Loại hóa đơn
Cập nhật Loại hóa đơn
Khóa/Mở khóa Loại hóa đơn

Tra cứu Loại hóa đơn

Bước 1: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm gồm:
Nhóm loại hóa đơn
Tên loại hóa đơn
Trạng thái
Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm.
Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách Loại hóa đơn
Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy bản ghi nào”

Chức năng Thêm mới Loại hóa đơn

Bước 1: Để thêm mới loại hóa đơn, ND nhấn nút Thêm mới  Hệ thống hiển thị popup Thêm mới loại hóa đơn

Bước 2: NSD nhập các thông tin về loại hóa đơn thêm mới
Nhóm loại hóa đơn: Danh sách nhóm loại
Tên loại hóa đơn
Trạng thái
Mô tả
Bước 3:
ND tích vào checkbox Tiếp tục thêm mới để hệ thống không đóng popup thêm mới sau khi thực hiện Thêm mới
Nhấn nút Thêm mới:
Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Nếu không xảy ra lỗi, thông tin Loại hóa đơn được lưu vào hệ thống, thông tin vừa nhập hiển thị lên Danh sách Loại hóa đơn.
Nhấn nút [x] hoặc nút Hủy bỏ để đóng cửa sổ thêm mới:

Chức năng Cập nhật Loại hóa đơn

– Bước 1: Tra cứu để tìm ra Loại hóa đơn cần sửa (nếu cần).
– Bước 2: ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với Loại hóa đơn cần sửa  Hệ thống hiển thị popup Cập nhật loại hóa đơn.

Chức năng Khóa Loại hóa đơn

– Bước 1: Tra cứu để tìm ra Loại hóa đơn cần khóa (nếu cần).
– Bước 2: ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với Loại hóa đơn cần khóa  Loại hóa đơn được cập nhật từ trạng thái Hoạt động sang trạng thái Ngừng hoạt động.

Chức năng Mở khóa Loại hóa đơn

– Bước 1: Tra cứu để tìm ra Loại hóa đơn cần mở khóa (nếu cần).
– Bước 2: ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với Loại hóa đơn cần mở khóa  Loại hóa đơn được cập nhật từ trạng thái Ngừng hoạt động sang trạng thái Hoạt động.

Hóa đơn điện tử VIETTEL – Chức năng Chọn mẫu hóa đơn cho doanh nghiệp

Bước 1: Để Chọn mẫu hóa đơn cho doanh nghiệp, ND nhấn nút [Tiếp] tại Bước Quản lý loại hóa đơn hoặc nhấn vào bước 4  Hệ thống chuyển sang màn hình Chọn mẫu hóa đơn

Loại hóa đơn: Hiển thị danh sách loại hóa đơn ở trạng thái hoạt động, được khai báo từ chức năng Khai báo loại hóa đơn.
Bước 2: Để chọn mẫu hóa đơn, ND chọn Loại hóa đơn, hệ thống sẽ tự động sinh Mã mẫu hóa đơn và hiển thị danh sách mẫu hóa đơn tương ứng với Loại hóa đơn để người dùng chọn, như màn hình sau:

Bước 3: Người dùng tick chọn mẫu hóa đơn
Hệ thống sẽ tạm lưu hóa đơn đã chọn vào Giỏ

Để chọn mẫu cho nhiều loại hóa đơn, ND chọn lại Loại hóa đơn và tick chọn mẫu hóa đơn. Các hóa đơn được chọn sẽ được lần lượt thêm vào trong Giỏ.

Để xem danh sách hóa đơn đã chọn, ND có thể click vào Giỏ hoặc chuyển sang bước tiếp theo

Hình: Mẫu hóa đơn đã chọn khi xem trong Giỏ

 

 

Hình: Mẫu hóa đơn đã chọn khi xem tại bước Hoàn thành

Lưu ý: Mỗi hóa đơn, hệ thống chỉ cho phép chọn 1 mẫu hóa đơn
Bước 4: Người dùng nhấn nút Ghi lại để lưu các mẫu hóa đơn đã chọn vào hệ thống hoặc có thể nhấn nút Tiếp sau đó chọn Hoàn thành để lưu thông tin vào hệ thống
Bước 5: Trường hợp ND nhấn nút Tiếp, màn hình Hoàn thành sẽ hiển thị như

Bước 6: Người dùng nhấn nút Hoàn thành để kết thúc việc khởi tạo thông tin doanh nghiệp

 

Bình luận Facebook