Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Dang Ky Su Dung Hoa Don Dien Tu Khong Co Ma Cua Co Quan Thue

Dang Ky Su Dung Hoa Don Dien Tu Khong Co Ma Cua Co Quan Thue

Đối với hóa đơn điện tử thông thường sẽ có mã của cơ quan thuế trên hóa đơn. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất. và chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Vậy với những doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế sẽ phải thực hiện đăng ký ra sao? Và trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì?

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Để có thể sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp tổ chức cần đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định. tại Điều 20 Nghị định Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với nội dung như sau:

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định này. Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

+ Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Khi đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần lưu ý:

+ Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng(nếu có).

+ Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

+ Cơ quan thuế tiến hành rà soát doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.  Nếu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định.

Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Khi đã đăng ký thành công hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần có trách nhiệm khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

+ Tạo lập hóa đơn điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để gửi tới người mua và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn điện tử.

+ Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).

+ Lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của toàn bộ hóa đơn điện tử, thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử.

+ Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

+ Bộ Tài chính quy định cụ thể việc chuyển và tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và yêu cầu quản lý.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần tìm hiểu kỹ những quy định trong Nghị định. Để đảm bảo thực hiện đúng những quy định khi thực hiện đăng ký và sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế. Và việc kinh doanh được hoạt động ổn định xuyên suốt.

Để nắm rõ hơn những quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ các bạn có thể theo dõi thông tin trên website chính thức về hóa đơn điện tử: http:// hoadondientuviettel.com và cập nhật những thông tin mới nhất khi sử dụng hóa đơn điện tử.

Bình luận Facebook